A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 04.01.2022, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja związana ze zmiana nazwy.

  Konkurs na stanowisko adiunkta

  koniec: 26.01.2022, 15:00, rozstrzygnięcie: 17.02.2022, 15:00 (rozstrzygnięty), kontakt: office@itpe.pl

  Działając na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz § 10 ust. 4 Statutu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz „Regulaminu postępowania rekrutacyjnego przy zatrudnianiu pracowników naukowych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla” wprowadzonego zarządzeniem nr 1/2022

  ogłaszam konkurs na stanowisko Adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 43 ust.4 Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.

  1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko Adiunkta powinni posiadać:

  • stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna.
  • wiedzę oraz własne doświadczenie zawodowe w zakresie:
   • obsługi oprogramowania ChemCAD i ProTREAT w zakresie modelowania procesów oczyszczania gazów i konwersji CO2,
   • obsługi instalacji laboratoryjnych i pilotowych usuwania CO2 z mieszanin gazowych,
   • badań katalitycznej konwersji ditlenku węgla,
  • umiejętności:
   • publikacji wyników badań w formie artykułów w językach polskim i angielskim,
   • przygotowania raportów, artykułów i posterów w języku polskim i angielskim,
   • prezentacji wyników badań w formie referatów i posterów naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
  • dorobek naukowy w zakresie procesu usuwania ditlenku węgla z gazów wyrażony autorstwem bądź współautorstwem co najmniej 15 publikacji
   w czasopismach ujętych w bazie Journal Citation Reports,
  • autorstwo bądź współautorstwo przynajmniej trzech patentów z dziedziny usuwania lub zagospodarowania ditlenku węgla,
  • znajomość języka angielskiego,
  • w przypadku obcokrajowców biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie,
  • doświadczenie w pracy zespołowej,
  • nieposzlakowaną opinię,
  • prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.

  2. Wykaz wymaganych dokumentów aplikacyjnych:

  • podanie,
  • życiorys naukowy,
  • spis publikacji naukowych z ostatnich 5 lat,
  • kopie najważniejszych publikacji (maksymalnie 3),
  • odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów będących przedmiotem konkursu,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
   do przeprowadzenia niniejszego konkursu.

  3. Składanie dokumentów:

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 26.01.2022 r o godz. 14.00.

  Za termin wpłynięcia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia dokumentów do IChPW.

  Dokumenty należy składać w kancelarii IChPW w Zabrzu, ul. Zamkowa 1, pokój nr 9 (godz. 7.00-14.00),

  Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Adiunkta”.

  W przypadku pytań prosimy o kierowanie ich na adres e-mail: office@itpe.pl wraz z podaniem adresu e-mail, na który zostanie przesłana udzielona odpowiedź.
  W temacie e-maila z zapytaniem prosimy wpisać: „Pytania do oferty pracy
  na stanowisko Adiunkta”.

  Termin udzielenia odpowiedzi: do 3 dni roboczych.

  4. Ogłoszenie wyników konkursu.

  Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu – do 17.02.2022 r.

  5. Kandydat zostanie wyłoniony zgodnie z „Regulaminem postępowania rekrutacyjnego przy zatrudnianiu pracowników naukowych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla” wprowadzonym zarządzeniem nr 1/2022.

  6. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

  7. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 12.01.2022, 13:43
  Dokument oglądany razy: 1003
   
MegaBIP free (2.09)