A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Przedmiot działalności

  Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla jest:

  1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
  2. przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
  3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

  w obszarach nauk ścisłych i nauk technicznych, w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), jak również prowadzenie prac dotyczących monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń, mogących stwarzać zagrożenie publiczne oraz środowiskowe związane z działalnością przemysłu paliwowo-energetycznego (PKD 74.90.Z).

  Do zadań Instytutu należy:

  1. prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych dotyczących:

  • doskonalenia procesów termochemicznej konwersji paliw stałych dla energetyki i przemysłu chemicznego w warunkach transformacji energetycznej,
  • rozwoju nowych procesów technologicznych z dziedziny bezpiecznego przetwarzania paliw stałych oraz wykorzystywania produktów pochodzących z tych procesów,
  • eksploatacji kotłów energetyki zawodowej, przemysłowej 
   i ciepłownictwa wraz z instalacjami układu paliwo-powietrze-spaliny,
  • rozwoju przyszłościowych technologii wytwarzania i użytkowania energii z OZE dla ograniczania śladu węglowego nośników energii i produktów,
  • wdrażania technologii usuwania i wykorzystywania CO2 towarzyszącego procesom wytwarzania nośników energii bezpośredniej, paliw i chemikaliów dla podniesienia efektywności tych procesów i docelowego osiągnięcia neutralności klimatycznej,
  • rozwoju metod magazynowania energii z OZE z wykorzystaniem procesów i syntez chemicznych,
  • doskonalenia technologii pozyskiwania oraz przetwarzania wodoru dla celów produkcji nośników energii bezpośredniej, paliw i chemikaliów wraz z metodami oceny jakości wodoru,
  • doskonalenia procesów jednostkowych towarzyszących produkcji biometanu z biogazowni (w tym usuwania CO2 z biogazu oraz doczyszczania biometanu),
  • rozwoju technologii zagospodarowywania odpadów i produktów ubocznych zgodnie z zasadami gospodarki o zamkniętym obiegu (ang. circular economy) oraz rozwoju metod recyklingu surowcowego,
  • doskonalenia procesów termicznego odzysku odpadów (ang. waste-to-energy) z naciskiem na nowoczesne technologie oczyszczania spalin z tych procesów,
  • realizacji działań technologicznych, technicznych i systemowych dla ograniczania i zapobiegania zjawisku „niskiej emisji”,
  • rozwoju i doskonalenia technologii wytwarzania niskoemisyjnych paliw stałych dla gospodarki komunalnej,
  • doskonalenia konstrukcji kotłów zasilanych paliwami stałymi dla celów ogrzewnictwa indywidualnego i ciepłownictwa komunalnego,
  • doskonalenia technologii produkcji koksu i zwiększania efektywności bezpieczeństwa technologicznego oraz środowiskowego koksowni dla dekarbonizacji tego sektora,
  • doskonalenia technologii przerobu produktów węglopochodnych, otrzymywania surowców do produkcji wysokojakościowych wyrobów węglowych, elektrodowych oraz surowców do wyrobu nowoczesnych materiałów węglowych,
  • budowy oraz rozgrzewania i regulacji baterii koksowniczych, oraz opracowywania nowych technologii budowy i przedłużania czasu eksploatacji baterii koksowniczych.

  2. wykonywanie zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska, obejmujących:

  • dostarczanie podstaw merytorycznych do wsparcia procesu decyzyjnego organów administracji państwowej w obszarze transformacji energetycznej sektora paliwowo–energetycznego, w tym sektora paliw kopalnych, na cele systemowej produkcji nośników energii bezpośredniej (elektryczności i ciepła), jak również na potrzeby ogrzewnictwa indywidualnego i gospodarki komunalnej, a także wdrażania perspektywicznych technologii przetwórstwa paliw stałych do substratów i produktów chemicznych,
  • działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, środowiskowego i publicznego w tym poprzez ekspercką działalność wspierającą przedsiębiorstwa będące pod nadzorem ministra nadzorującego w obszarach wyszczególnionych w § 4.ust.2,
  • identyfikację i realizację działań prowadzących do zmniejszania/eliminacji zagrożeń środowiska naturalnego, związanych z produkcją przemysłową sektora paliwowo–energetycznego,
  • wsparcie organów administracji państwowej i samorządowej w identyfikacji i realizacji działań prowadzących do zmniejszania/eliminacji zagrożeń środowiska naturalnego, związanych z wykorzystaniem kopalnych i przetworzonych paliw stałych do systemowej produkcji nośników energii bezpośredniej (elektryczności i ciepła), jak również na potrzeby ogrzewnictwa indywidualnego i gospodarki komunalnej, a także w perspektywicznym celu przetwórstwa węgla do substratów i produktów chemicznych, oraz logistyką i użytkowaniem uzyskanych produktów,
  • monitoring i zapobieganie skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne, związanych z działalnością przemysłu paliwowo-energetycznego, 
  • koordynację istniejącego i perspektywicznego obszaru wykorzystania paliw stałych na potrzeby ogrzewnictwa indywidualnego dla identyfikacji i eliminacji zjawisk oraz procesów mogących powodować zagrożenie środowiskowe,
  • wspieranie działalności normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego poprzez pracę komitetów technicznych,
  • realizację specjalistycznych badań statystycznych w przemyśle koksowniczym,
  • doskonalenie metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.

  3. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut realizuje następujące zadania:

  • wykonuje badania i analizy oraz opracowuje opinie, prace studialne, analizy i ekspertyzy niemające charakteru badań naukowych i prac rozwojowych, związane z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi (PKD 71.20.B,  PKD 71.12. Z),
  • opracowuje oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, a także w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki (PKD 72.19.Z, PKD 63.99.Z),
  • wykonuje prace w zakresie projektowania technologicznego procesów i konstrukcji urządzeń oraz serwisowe na potrzeby przemysłu paliwowo-energetycznego i chemicznego oraz ochrony środowiska (PKD 71.12.Z, PKD 71.20.B),
  • upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 72.19.Z),
  • dzierżawi i prowadzi sprzedaż własności intelektualnej, za którą pobierane są opłaty licencyjne i tantiemy (PKD 77.40.Z),
  • prowadzi badania w zakresie jakości i bezpieczeństwa użytkowania wyrobów przemysłu paliwowo-energetycznego (PKD 71.12.Z, PKD 74.90.Z),
  • wytwarza, w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzi walidację metod badawczych, pomiarowych i kalibrację aparatury, naprawę i konserwację wytworzonych aparatów i urządzeń (PKD 26.51.Z, PKD 20.59.Z, PKD 72.19.Z, PKD 33.12 Z),
  • prowadzi działalność w zakresie gromadzenia informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw (PKD 91.01.A, PKD 70.22.Z),
  • prowadzi działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz sprzedaż wydawnictw (PKD 58.11.Z, PKD 58.19.Z, PKD 47.99.Z).

  4. Instytut prowadzi seminaria, szkolenia i kursy (PKD 85.59.B).

  5. Instytut organizuje konferencje, sympozja, wystawy (PKD 82.30.Z).

  6. Instytut prowadzi działalność inną, która obejmuje między innymi wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz niemających charakteru badań naukowych, a także prace rozwojowe nie związane bezpośrednio z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi (PKD 71.20.B).

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu od listopada 2004r. posiada wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001.

  Aktualnie, spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10, potwierdzone przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, certyfikatem systemu zarządzania jakością Nr J-2008/7/2019 wraz z certyfikatem Międzynarodowej Sieci Certyfikacji IQNet Nr PL-J-2008/7/2019.
  Zakres certyfikatu obejmuje: prace naukowo-badawcze i rozwojowe oraz usługi eksperckie i wdrożeniowe, w tym na rzecz przemysłu energetycznego i koksowniczego; w zakresie przetwórstwa i użytkowania paliw; energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów; przetwarzania i wykorzystania produktów węglopochodnych; energetyki oraz ochrony środowiska; usług w zakresie informacji naukowo-technicznej, wynalazczości oraz normalizacji.
  Okres ważności certyfikatu: od 05.11.2019 r. do 04.11.2022 r.

  Działający w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla Zespół Laboratoriów posiada posiada akredytację od 1996 r. Pierwszy Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego o Nr L 81/1/96 nadany został przez Polskie Centrum Badań i Certfikacji, a od 2001r. proces akredytacji w Zespole Laboratoriów Instytutu prowadzony był przez Polskie Centrum Akredytacji.
  Zespół Laboratoriów Instytutu posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 081 spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
  Okres ważności certyfikatu : od 13.01.2020 r. do 13.01.2024 r.


  W skład Zespołu Laboratoriów Instytutu wchodzą 4 laboratoria badawcze:

  LABORATORIUM GAZÓW PRZEMYSŁOWYCH I PRODUKTÓW WĘGLOPOCHODNYCH
  posiadające akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • produktów węglopochodnych ( smoły surowe i preparowane, paki, benzol, oleje pochodzenia koksochemicznego, masy smołowe i pakowe),
  • gazu koksowniczego,
  • gazu z procesu przetwarzania paliw stałych, biomasy stałej i innych substancji węglopochodnych i organicznych,
  • substancji zaadsorbowanych na materiale pochłaniającym z przetwarzania paliw stałych i biomasy stałej do celów energetycznych,
  • biomasy stałej,
  • węgla brunatnego,
  • biomasy ciekłej-biopłynu.


  LABORATORIUM PALIW I WĘGLI AKTYWNYCH
  posiadające akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • paliw stałych ( węgiel kamienny i brunatny, koks z węgla kamiennego, przetworzone paliwa stałe),
  • biomasy stałej,
  • stałych paliw wtórnych, odpadów,
  • odpadów paleniskowych (żużel, popiół lotny, mieszanka żużla i popiołu lotnego)
  • paliw ciekłych (olej opałowy, biodisel, olej napędowy, smoła, mazut, gudron)
  • biomasy ciekłej - biopłynu,
  • węgli aktywnych ( pyłowe, formowane, ziarnowe),
  • nieorganicznych materiałów nośnych i filtracyjnych.


  LABORATORIUM TECHNOLOGII SPALANIA I ENERGETYKI
  posiadające akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • paliw stałych ( węgiel kamienny i brunatny, koks z węgla kamiennego),
  • biomasy stałej,
  • odpadu paleniskowego,
  • urządzeń energetycznych zasilanych paliwami stałymi (węgiel kamienny, biomasa),
  • gazów odlotowych z urządzeń grzewczych,
  • gazów odlotowych.


  LABORATORIUM TECHNOLOGII KOKSOWNICZYCH
  posiadające akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • wyrobów ogniotrwałych formowanych krzemionkowych i glinokrzemionkowych,
  • wyrobów ogniotrwałych nieformowanych,
  • wyrobów izolacyjnych, 
  • paliw stałych.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 26.01.2021
  Podpisał: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  Dokument z dnia: 26.01.2021
  Dokument oglądany razy: 6659
MegaBIP free (2.09)