A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 04.01.2022, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja związana ze zmiana nazwy.

  Konkurs na stanowisko Adiunkta

  koniec: 23.05.2023, 14:00, rozstrzygnięcie: 20.06.2023, 14:00 (rozstrzygnięty), kontakt: office@itpe.pl

  Konkurs na stanowisko Adiunkta

  Działając na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, § 10 ust. 4 Statutu Instytutu Technologii Paliw i Energii  oraz Regulaminu postępowania rekrutacyjnego przy zatrudnianiu pracowników naukowych wprowadzonego zarządzeniem nr 7/2023

  Dyrektor Instytutu ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 43 ust. 4 Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.

  1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko Adiunkta powinni posiadać:

  • stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
  • wiedzę oraz własne doświadczenie zawodowe w zakresie:
  1. analiz laboratoryjnych oraz oceny właściwości fizykochemicznych paliw stałych i odpadów pod kątem ich energetycznego wykorzystania,

  2. wykonywania badań na instalacjach termicznego przekształcania odpadów
   w skali laboratoryjnej, pilotowej lub przemysłowej,
  3. wykonywania symulacji procesów termicznych z wykorzystaniem następujących programów: ANSYS FLUENT, CHEMCAD, Aspen Plus, HSC Chemistry,
  4. wykonywania bilansów masowych i energetycznych, oceny środowiskowej oraz analizy ekonomicznej instalacji termicznego wykorzystania odpadów,
  • umiejętności:
  1. opracowania raportów z realizacji projektów komercyjnych oraz projektów B+R,
  2. publikacji wyników badań w formie artykułów w językach polskim i angielskim,
  3. prezentacji wyników badań w formie referatów i posterów naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
  • dorobek naukowy wyrażony:
  1. autorstwem bądź współautorstwem co najmniej dziesięciu publikacji
   w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus,
  2. uczestnictwem w przynajmniej jednym projekcie finansowanym ze środków publicznych,
  3. prezentacją wyników badań na co najmniej dwóch konferencjach krajowych oraz dwóch konferencjach międzynarodowych,
  4. uczestnictwem w przynajmniej jednym zagranicznym stażu naukowo-badawczym,
  5. uczestnictwem w przynajmniej jednym stażu zrealizowanym na obiekcie termicznego przekształcania odpadów,
  • znajomość języka angielskiego,
  • w przypadku obcokrajowców biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie,
  • doświadczenie w pracy zespołowej,
  • nieposzlakowaną opinię,
  • prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.

  2. Wykaz wymaganych dokumentów aplikacyjnych:

  • podanie,
  • życiorys naukowy,
  • spis publikacji naukowych z ostatnich 5 lat,
  • kopie najważniejszych publikacji (maksymalnie 3),
  • odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów będących przedmiotem konkursu,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu.

  W przesłanych dokumentach prosimy zamieścić zgodę o treści:

  Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niniejszego konkursu.”

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy znajduje się pod adresem http://www.itpe.pl/praca.

  3. Składanie dokumentów:

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 23.05.2023 r. o godz. 14.00.

  Za termin wpłynięcia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia dokumentów do ITPE.

  Dokumenty należy składać w kancelarii ITPE w Zabrzu, ul. Zamkowa 1, pokój nr 9 (godz. 7.00-14.00),

  Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Adiunkta”.

  W przypadku pytań prosimy o kierowanie ich na adres e-mail: office@itpe.pl wraz z podaniem adresu e-mail, na który zostanie przesłana udzielona odpowiedź. W  temacie e-maila z zapytaniem prosimy wpisać: „Pytania do oferty pracy na stanowisko Adiunkta”.

  Termin udzielenia odpowiedzi: do 3 dni roboczych.

  4. Ogłoszenie wyników konkursu.

  Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu – do 20.06.2023 r.

  5. Kandydat zostanie wyłoniony zgodnie z Regulaminem postępowania rekrutacyjnego przy zatrudnianiu pracowników wprowadzonym zarządzeniem nr 7/2023.

  6. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

  7. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej  wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 10.05.2023, 09:17
  Dokument oglądany razy: 1618
   
MegaBIP free (2.09)