A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 04.01.2022, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja związana ze zmiana nazwy.

  Konkurs na stanowisko Adiunkta (nr 6/2019)

  Ten dokument został usunięty dnia: 14.04.2021, 09:34, z powodu:
  przeniesienie do archiwum
  koniec: 01.03.2019, 12:00, rozstrzygnięcie: 15.03.2019, 12:00 (rozstrzygnięty), kontakt: Sonia Kostek tel. 32 271 00 41 wew. 990

  Konkurs na stanowisko Adiunkta

   

  Działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz § 10 ust. 4 Statutu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz „Regulaminu postępowania rekrutacyjnego przy zatrudnianiu pracowników naukowych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla” wprowadzonego zarządzeniem nr 12/2017

   

  ogłaszam konkurs na stanowisko Adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy.

   

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 43 Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.

   

  1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko Adiunkta powinni spełnić:

  Wymagania formalne:

  • Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska,

   

  Wymagania merytoryczne:

  • posiadać wiedzę oraz własne doświadczenie zawodowe w zakresie:
  1. badań eksperymentalnych zgazowania węgla i odpadów,
  2. obsługi  analizatorów gazu procesowego,
  3. analiz właściwości fizykochemicznych paliw i odpadów pod kątem ich energetycznego wykorzystania,
  4. obliczeń symulacyjnych procesu zgazowania,
  5. umiejętności obsługi oprogramowania projektowego AutoCAD potwierdzona stosownym certyfikatem.
  • posiadać umiejętności:
  1. publikacji wyników badań w  formie artykułów w językach polskim i angielskim,
  2. przygotowania raportów, artykułów i posterów w języku polskim i angielskim,
  3. prezentacji wyników badań w formie referatów i posterów naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych,

   

  • dorobek naukowy w zakresie zgazowania paliw stałych wyrażony współautorstwem co najmniej 1 publikacji w czasopismach ujętych w bazie Journal Citation Reports,
  • co najmniej 1 nagroda uzyskana na konferencjach krajowych /międzynarodowych za prezentację wyników badań,
  • znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie,
  • w przypadku obcokrajowców biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie,
  • doświadczenie w pracy zespołowej,
  • nieposzlakowaną opinię,
  • prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.

   

  1. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
  • podanie,
  • życiorys naukowy,
  • spis publikacji z ostatnich 5 lat,
  • kopie najważniejszych publikacji (maksymalnie 3),
  • odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów będących przedmiotem konkursu,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu.

   

  Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

   

  Dokumenty należy składać w sekretariacie IChPW w Zabrzu, ul. Zamkowa 1, pokój nr 107.

   

  Dodatkowych informacji udziela pracownik Działu Organizacyjno – Prawnego – p. Sonia Kostek pod numerem tel. 32 271 00 41 wew. 990.

   

  Za termin wpłynięcia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia dokumentów do IChPW.

   

  Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Adiunkta (6/2019)”.

   

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 1 marca 2019 r.

   

  Kandydat zostanie wyłoniony zgodnie z „Regulaminem postępowania rekrutacyjnego przy zatrudnianiu pracowników naukowych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla” wprowadzonym zarządzeniem nr 12/2017.

   

  Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

   

  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 15 marca 2019 r.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Łabojko
  Publikacja dnia: 15.02.2019, 11:03
  Dokument oglądany razy: 3583
   
MegaBIP free (2.09)