A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 09.10.2015, zmieniona z powodu:
  Zmiana Statutu, w którym zmieniono przedmiot działalności Instytutu

  Przedmiot działania

  Do podstawowej działalności Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych obejmującej przetwórstwo i użytkowanie paliw, energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów, przetwarzanie i wykorzystanie produktów węglopochodnych, energetykę oraz ochronę środowiska, przystosowywanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki oraz wdrażanie wyników tych badań i prac.

  1. Do zakresu działania Instytutu należy:
  1) Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących:
  a) termochemicznej konwersji paliw stałych dla energetyki i przemysłu chemicznego,
  b) nowych procesów technologicznych z dziedziny bezpiecznego przetwarzania węgla oraz wykorzystania produktów pochodzących z tych procesów,
  c) kierunków modernizacji urządzeń przemysłowych i intensyfikacji procesów produkcyjnych w dziedzinie przetwórstwa węgla,
  d) doskonalenia konstrukcji kotłów zasilanych paliwami stałymi dla celów ogrzewnictwa indywidualnego i ciepłownictwa komunalnego poprzez m.in. rozwój nowoczesnych metod kontroli procesu spalania paliw,
  e) technologii wytwarzania niskoemisyjnych paliw dla gospodarki komunalnej
  f) procesów termicznego odzysku odpadów,
  g) zwiększania efektywności produkcji i bezpieczeństwa technologicznego przemysłu koksowniczego
  h) technologii otrzymywania koksu i paliw koksopochodnych, przerobu produktów węglopochodnych, otrzymywania surowców do produkcji wyrobów węglowych i elektrodowych,
  i) techniki cieplnej, budowy oraz rozgrzewania i regulacji baterii pieców koksowniczych i innych pieców przemysłowych, opracowania nowej technologii budowy i przedłużania czasu eksploatacji baterii koksowniczych,
  j) eksploatacji oraz badań energetyczno - emisyjnych kotłów
  energetycznych wraz z instalacjami przygotowania i podawania paliwa,
  k) przyszłościowych technologii wytwarzania energii z paliw kopalnych, biomasy i odpadów pod kątem ograniczania emisji gazów cieplarnianych,
  I) wykorzystania CO2 dla podniesienia efektywności produkcji energii, paliw i chemikaliów oraz magazynowania energii,
  ł) procesów biologicznej i mikrobiologicznej konwersji paliw stałych;

  2) przystosowywanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, w szczególności poprzez:
  a) opracowywanie ekspertyz naukowych i technicznych, prac studialnych, analiz i opinii w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu,
  b) projektowania technologicznego procesów i konstrukcji urządzeń w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu,
  c) doradztwo techniczne w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu.

  2. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut realizuje następujące prace:
  1) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności poprzez:
  a) gromadzenie i udostępnianie informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej związanej z obszarem działania Instytutu,
  b) prowadzenie działalności bibliotecznej w obszarze działania Instytutu,
  c) prowadzenie działalności wydawniczej,
  d) organizację i uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych;
  2) udział w działalności normalizacyjnej, ochronie własności przemysłowej i intelektualnej.

  3. Instytut prowadzi szkolenia specjalistyczne oraz różne formy kształcenia ustawicznego.

  4. Instytut prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) związaną z:
  1) produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu,
  2) naprawą i konserwacją maszyn w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu,
  3) instalowaniem maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu,
  4) badaniami i analizami technicznymi w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu,
  5) udostępnianiem na warunkach komercyjnych wytworzonych praw własności intelektualnej i know-how.

  5. Działalność Instytutu, realizowana jest na następujących obszarach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
  1) (PKD 72.19.Z) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, jako działalność wiodąca,
  2) (PKD 71.20.B) pozostałe badania i analizy techniczne,
  3) (PKD 71.12.Z) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  4) (PKD 74.90.Z) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,
  5) (PKD 82.30.Z) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  6) (PKD 58.11 .Z) wydawanie książek,
  7) (PKD 26.51.Z) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
  8) (PKD 33.12.Z) naprawa i konserwacja maszyn,
  9) (PKD 85.59.B) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  10) (PKD 91.01.A) działalność bibliotek,
  11) (PKD 33.20.Z) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
  12) (PKD 58.14.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  13) (PKD 58.19.Z) pozostała działalność wydawnicza.

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu od listopada 2004r. posiada wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001. 
  Aktualnie, spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009, potwierdzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, certyfikatem systemu zarządzania jakością Nr 2008/4/2013 wraz z certyfikatem Międzynarodowej Sieci Certyfikacji IQNet Nr Pl-2008/4/2013.
  Zakres certyfikatu obejmuje: prace naukowo-badawcze i rozwojowe oraz usługi eksperckie i wdrożeniowe w tym na rzecz przemysłu energetycznego i koksowniczego; w zakresie przetwórstwa i użytkowania paliw; energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów; przetwarzania i wykorzystania produktów węglopochodnych; energetyki oraz ochrony środowiska; usługi w zakresie informacji naukowo-technicznej, wynalazczości oraz normalizacji.

  Okres ważności certyfikatu : od 01.11.2013r. do 04.11.2016r.


  Działający w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla Zespół Laboratoriów posiada posiada akredytację od 1996 r. Pierwszy Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego o Nr L 81/1/96 nadany został przez Polskie Centrum Badań i Certfikacji, a od 2001r. proces akredytacji w Zespole Laboratoriów Instytutu prowadzony był przez Polskie Centrum Akredytacji. 
  Zespół Laboratoriów Instytutu posiada Certyfikat Akredytacji o Nr AB 081 spełniający wymagania normyPN-EN ISO/IEC 17025:2001, a w 2006 r. wdrożył system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


  W skład Zespołu Laboratoriów Instytutu wchodzą 4 laboratoria badawcze:

  LABORATORIUM GAZÓW PRZEMYSŁOWYCH I PRODUKTÓW WĘGLOPOCHODNYCH
  posiadające akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  - produktów węglopochodnych ( smoły surowe i preparowane, paki, benzol, oleje pochodzenia koksochemicznego, masy smołowe i pakowe),
  - gazu koksowniczego,
  - gazu z procesu przetwarzania paliw stałych, biomasy stałej i innych substancji węglopochodnych i organicznych,
  - substancji zaadsorbowanych na materiale pochłaniającym z przetwarzania paliw stałych i biomasy stałej do celów energetycznych,
  - biomasy stałej,
  - węgla brunatnego,
  - biomasy ciekłej-biopłynu.

  LABORATORIUM PALIW I WĘGLI AKTYWNYCH
  posiadające akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  - paliw stałych ( węgiel kamienny i brunatny, koks z węgla kamiennego,
  przetworzone paliwa stałe),
  - biomasy stałej,
  - stałych paliw wtórnych, odpadów,
  - odpadów paleniskowych (żużel, popiół lotny, mieszanka żużla i popiołu lotnego)
  - paliwa ciekłe (olej opałowy, biodisel, olej napędowy, smoła, mazut, gudron)
  - biomasy ciekłej - biopłynu,
  - węgli aktywnych ( pyłowe, formowane, ziarnowe),
  - nieorganicznych materiałów nośnych i filtracyjnych.

  LABORATORIUM TECHNOLOGII SPALANIA I ENERGETYKI
  posiadające akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  - paliw stałych ( węgiel kamienny i brunatny, koks z węgla kamiennego),
  - biomasy stałej,
  - odpadu paleniskowego,
  - urządzeń energetycznych zasilanych paliwami stałymi (węgiel kamienny, biomasa),
  - gazów odlotowych z urządzeń grzewczych,
  - gazów odlotowych.

  LABORATORIUM TECHNOLOGII KOKSOWNICZYCH
  posiadające akredytowane metody badawcze w zakresie badania:
  - wyrobów ogniotrwałych formowanych krzemionkowych i glinokrzemionkowych,
  - wyrobów ogniotrwałych nieformowanych,
  - wyrobów izolacyjnych, 
  - paliw stałych.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  Publikacja dnia: 09.10.2015
  Podpisał: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  Dokument z dnia: 09.10.2015
  Dokument oglądany razy: 3513
MegaBIP free (2.09)