A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 17.02.2020, zmieniona z powodu:
  Zmiany w treści strony

  Przedmiot działalności

  Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla jest:

  1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
  2. przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
  3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

  w obszarach nauk ścisłych i nauk technicznych, w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), jak również prowadzenie prac dotyczących monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń, mogących stwarzać zagrożenie publiczne oraz środowiskowe związane z działalnością przemysłu paliwowo-energetycznego (PKD 74.90.Z).

  Do zadań Instytutu należy:

  1. prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych dotyczących:

  • termochemicznej konwersji paliw stałych (procesy zgazowania, spalania i pirolizy) dla energetyki i przemysłu chemicznego,
  • nowych procesów technologicznych z dziedziny bezpiecznego przetwarzania paliw stałych oraz wykorzystywania produktów pochodzących z tych procesów,
  • kierunków modernizacji urządzeń przemysłowych i intensyfikacji procesów produkcyjnych w dziedzinie przetwórstwa paliw stałych,
  • eksploatacji oraz badań energetyczno–emisyjnych kotłów energetycznych wraz z instalacjami przygotowania i podawania paliwa,
  • przyszłościowych technologii wytwarzania i użytkowania energii z OZE pod kątem ograniczania emisji gazów cieplarnianych,
  • wykorzystywania CO2 dla podniesienia efektywności produkcji energii, paliw i chemikaliów,
  • termochemicznych metod magazynowania energii,
  • technologii zagospodarowania  odpadów i produktów ubocznych przemysłu paliwowo-energetycznego zgodnie z zasadami gospodarki o zamkniętym obiegu  (ang. circular economy),
  • procesów termicznego odzysku odpadów,
  • działań technologicznych, technicznych i systemowych dla ograniczania zjawiska „niskiej emisji”,
  • technologii wytwarzania niskoemisyjnych paliw stałych dla gospodarki komunalnej,
  • doskonalenia konstrukcji kotłów zasilanych paliwami stałymi dla celów ogrzewnictwa indywidualnego i ciepłownictwa komunalnego,
  • zwiększania efektywności produkcji koksu i bezpieczeństwa technologicznego oraz środowiskowego koksowni,
  • technologii otrzymywania koksu, przerobu produktów węglopochodnych, otrzymywania surowców do produkcji wyrobów węglowych i elektrodowych,
  • techniki cieplnej, budowy oraz rozgrzewania i regulacji baterii pieców koksowniczych i innych pieców przemysłowych, opracowania nowej technologii budowy i przedłużania czasu eksploatacji baterii koksowniczych.

  2. wykonywanie zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska, obejmujących:

  • dostarczanie podstaw merytorycznych do procesu decyzyjnego organów administracji państwowej w obszarze rozwoju wykorzystywania paliw kopalnych i odnawialnych do systemowej produkcji nośników energii bezpośredniej (elektryczności i ciepła), jak również na potrzeby ogrzewnictwa indywidualnego i gospodarki komunalnej, a także wdrażania perspektywicznych technologii przetwórstwa paliw stałych  do substratów i produktów chemicznych,
  • działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, środowiskowego i publicznego,
  • identyfikację i działania prowadzące do zmniejszania/eliminacji zagrożeń środowiska naturalnego, związanych z produkcją przemysłową sektora paliwowo – energetycznego,
  • wsparcie organów administracji państwowej i samorządowej w identyfikacji i realizacji działań prowadzących do zmniejszania/eliminacji zagrożeń środowiska naturalnego, związanych z wykorzystaniem kopalnych i przetworzonych paliw stałych do systemowej produkcji nośników energii bezpośredniej (elektryczności i ciepła), jak również na potrzeby ogrzewnictwa indywidualnego i gospodarki komunalnej, a także w perspektywicznym celu przetwórstwa węgla do substratów i produktów chemicznych oraz logistyką i użytkowaniem uzyskanych produktów,
  • monitoring i zapobieganie skutkom zjawisk i wydarzeń, mogących stwarzać zagrożenie publiczne, związanych z działalnością przemysłu paliwowo-energetycznego,
  • koordynacja istniejącego i perspektywicznego obszaru wykorzystania paliw stałych na potrzeby ogrzewnictwa indywidualnego dla identyfikacji i eliminacji zjawisk oraz procesów mogących powodować zagrożenie środowiskowe,
  • wspieranie działalności normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego poprzez pracę komitetów technicznych,
  • realizację specjalistycznych badań statystycznych w przemyśle koksowniczym,
  • doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych.

  W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut realizuje następujące zadania:

  1. wykonuje badania i analizy oraz opracowuje opinie, prace studialne, analizy i ekspertyzy niemające charakteru badań naukowych i prac rozwojowych związane z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi (PKD 71.20.B, PKD 71.12. Z),
  2. opracowuje oceny, dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki  (PKD 72.19.Z, PKD 63.99.Z),
  3. wykonuje prace w zakresie projektowania technologicznego procesów i konstrukcji urządzeń oraz serwisowe  na potrzeby przemysłu paliwowo-energetycznego i chemicznego oraz ochrony środowiska (PKD 71.12.Z, PKD 71.20.B ),
  4. upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 72.19.Z);
  5. dzierżawi i prowadzi sprzedaż własności intelektualnej, za którą pobierane są opłaty licencyjne i tantiemy (PKD 77.40.Z),
  6. prowadzi badania w zakresie jakości i bezpieczeństwa użytkowania wyrobów przemysłu paliwowo-energetycznego (PKD 71.12.Z, PKD 74.90.Z),
  7. wytwarza, w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzi walidację metod badawczych, pomiarowych i kalibrację aparatury, naprawę i konserwację wytworzonych aparatów i urządzeń (PKD 26.51.Z, PKD 20.59.Z, PKD 72.19.Z, PKD 33.12 Z),
  8. prowadzi działalność w zakresie gromadzenia informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw (PKD 91.01.A, PKD 70.22.Z),
  9. prowadzi działalność wydawniczą, związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz sprzedaż wydawnictw (PKD 58.11.Z, PKD 58.19.Z, PKD 47.99.Z).

  Instytut prowadzi seminaria, szkolenia i kursy (PKD 85.59.B).

  Instytut organizuje konferencje, sympozja, wystawy (PKD 82.30.Z).

  Instytut prowadzi działalność inną, która obejmuje między innymi wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz niemających charakteru badań naukowych, a także prace rozwojowe nie związane bezpośrednio z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi (PKD 71.20.B).

   

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu od listopada 2004r. posiada wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001.
  Aktualnie, spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10, potwierdzone przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, certyfikatem systemu zarządzania jakością Nr J-2008/7/2019 wraz z certyfikatem Międzynarodowej Sieci Certyfikacji IQNet Nr PL-J-2008/7/2019.
  Zakres certyfikatu obejmuje: prace naukowo-badawcze i rozwojowe oraz usługi eksperckie i wdrożeniowe, w tym na rzecz przemysłu energetycznego i koksowniczego; w zakresie przetwórstwa i użytkowania paliw; energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów; przetwarzania i wykorzystania produktów węglopochodnych; energetyki oraz ochrony środowiska; usług w zakresie informacji naukowo-technicznej, wynalazczości oraz normalizacji.
  Okres ważności certyfikatu : od 05.11.2019 r. do 04.11.2022 r.

  Działający w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla Zespół Laboratoriów posiada posiada akredytację od 1996 r. Pierwszy Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego o Nr L 81/1/96 nadany został przez Polskie Centrum Badań i Certfikacji, a od 2001r. proces akredytacji w Zespole Laboratoriów Instytutu prowadzony był przez Polskie Centrum Akredytacji.
  Zespół Laboratoriów Instytutu posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 081 spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
  Okres ważności certyfikatu : od 13.01.2020 r. do 13.01.2024 r.


  W skład Zespołu Laboratoriów Instytutu wchodzą 4 laboratoria badawcze:

  LABORATORIUM GAZÓW PRZEMYSŁOWYCH I PRODUKTÓW WĘGLOPOCHODNYCH
  posiadające akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • produktów węglopochodnych ( smoły surowe i preparowane, paki, benzol, oleje pochodzenia koksochemicznego, masy smołowe i pakowe),
  • gazu koksowniczego,
  • gazu z procesu przetwarzania paliw stałych, biomasy stałej i innych substancji węglopochodnych i organicznych,
  • substancji zaadsorbowanych na materiale pochłaniającym z przetwarzania paliw stałych i biomasy stałej do celów energetycznych,
  • biomasy stałej,
  • węgla brunatnego,
  • biomasy ciekłej-biopłynu.


  LABORATORIUM PALIW I WĘGLI AKTYWNYCH
  posiadające akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • paliw stałych ( węgiel kamienny i brunatny, koks z węgla kamiennego, przetworzone paliwa stałe),
  • biomasy stałej,
  • stałych paliw wtórnych, odpadów,
  • odpadów paleniskowych (żużel, popiół lotny, mieszanka żużla i popiołu lotnego)
  • paliw ciekłych (olej opałowy, biodisel, olej napędowy, smoła, mazut, gudron)
  • biomasy ciekłej - biopłynu,
  • węgli aktywnych ( pyłowe, formowane, ziarnowe),
  • nieorganicznych materiałów nośnych i filtracyjnych.


  LABORATORIUM TECHNOLOGII SPALANIA I ENERGETYKI
  posiadające akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • paliw stałych ( węgiel kamienny i brunatny, koks z węgla kamiennego),
  • biomasy stałej,
  • odpadu paleniskowego,
  • urządzeń energetycznych zasilanych paliwami stałymi (węgiel kamienny, biomasa),
  • gazów odlotowych z urządzeń grzewczych,
  • gazów odlotowych.


  LABORATORIUM TECHNOLOGII KOKSOWNICZYCH
  posiadające akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • wyrobów ogniotrwałych formowanych krzemionkowych i glinokrzemionkowych,
  • wyrobów ogniotrwałych nieformowanych,
  • wyrobów izolacyjnych, 
  • paliw stałych.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Łabojko
  Publikacja dnia: 17.02.2020
  Podpisał: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  Dokument z dnia: 17.02.2020
  Dokument oglądany razy: 6145
MegaBIP free (2.09)